Verkoopsvoorwaarden: Koper


Hoe kopen

Het volledige aanbod van de veilingen kan U raadplegen op onze website. Alle werken zijn ook te bezichtingen tijdens de kijkdagen voorafgaand aan de veiling.
Tijdens uw bezoek kan u de toestand en de aard van de loten die u interesseren te onderzoeken. Indien U niet terplaatse kan komen kan U altijd bijkomende informatie of foto’s vragen.

 

Biedmogelijkheden

 1. Ofwel tijdens de veiling in de zaal indien u de veiling zelf bijwoond.
 2. Live bidding tijdens de veiling via onze partner Invaluable
 3. Schriftelijk biedingen
 4. Telefonische biedingen: U zal dan tijdens de veiling enkele loten vooraf door ons worden gebeld

 

Verkoopsvoorwaarden koper

De veiling wordt georganiseerd door BVBA Kunst in de kerk, veiling maison Jules

Adres: Dampoortstraat 63 – 71 te Gent, Belgie

BTW BE 0536.371.693

Bankrekening ING BE09 3631 2154 2757

email; info@maisonjules.be

 1.  De veiling geschiedt per opbod volgens de in België gebruikelijke voorwaarden.
 2.  De betaling dient te gebeuren uiterlijk de vijfde werkdag na de laatste veilingdag.
 Bedragen vanaf € 3.000 kunnen enkel betaald  worden hetzij door overschrijving op onze rekening of betaling met een kaart (enkel Maestro geen creditkaarten)
 3.  Het bieden verloopt volgens de volgende stappen:
  • 0-100 Euro: + 10 Euro

  • 100-500 Euro: + 20 Euro

  • 500-700 Euro: + 50 Euro

  • 700-2000 Euro: + 100 Euro

  • 2000-5000 Euro: + 200 Euro

  • 5000-20000 Euro: + 500 Euro

 4. De veilingkosten bedragen 23%. voor online biedingen bedraagt de commissie 30%. Daarboven komt er een administratiekost van 3 euro per lot. Commissie dient door de koper voldaan te worden
 5. De goederen worden verkocht in de staat waarin ze zich bevinden op het ogenblik van de toeslag.
 6. Alle inlichtingen, hetzij schriftelijk, hetzij digitaal, hetzij mondeling door ons verstrekt, zijn louter informatief en niet bindend. Ze zijn enkel een opinie en worden naar beste weten en geweten verstrekt. Van de koper wordt verondersteld dat hij zich gedurende de kijkdagen persoonlijk vergewist van de staat, de aard, de datering, kortom de algehele toestand van de goederen. Derhalve zal na de toewijzing geen enkele klacht aanvaard worden.
 7. Na de toewijzing is iedereen verantwoordelijk voor zijn eigen goed. Tijdens of na de veiling worden geen goederen afgegeven tenzij de veilingmeester dit anders vermeld.
 8. Elke koper dient zich te identificeren. Een biednummer kan verkregen worden tijdens de kijkdagen en voor de veiling. De identificatie houdt in dat we een kopie nemen van uw identiteitsbewijs en/of u uw persoonlijke contactgegevens aan ons overmaakt (naam, email, telefoonnummer)
 9. Men wordt verondersteld te kopen voor eigen rekening. Het uitbrengen van een bod is bindend. De veilingmeester heeft het recht biedingen te weigeren, de volgorde van de loten te wijzigen, loten terug te trekken of loten te combineren.
 10. Bij betwisting, tijdens de veiling, van welke aard dan ook is alleen de werkende gerechtsdeurwaarder bevoegd de geschillen terstond te beslechten. Tegen zijn beslissing is geen verhaal mogelijk.
 11. Voor originele kunst, waarvan de auteur hetzij een levende kunstenaar is (uit de E.U.) hetzij gedurende 70 jaar na het jaar van zijn/haar overlijden, is een volgrecht van 4% verschuldigd op de hamerprijs vanaf € 2.000.
 12. Afhaling van de gekochte goederen is enkel na volledige betaling mogelijk. Afhaaldata worden tijdens de veiling meegedeeld. Goederen die niet op deze afdhaalmomenten worden afgehaald zijn onderhevig aan een stockagekost van 25 euro per week per lot (of per uitzondering toegestaan door het veilinghuis 10 euro per week + BTW).
 13. De veilinghouder kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele slechte internet- en of telefoonverbindingen en alle gevolgen daaruit voortvloeiend en, evenmin voor de onbereikbaarheid van de kopers via door hen opgegeven telefoonnummer(s).
 14. Buitenlandse kopers dienen uiterlijk twee dagen voor de veiling hun volledige identiteit aan ons kenbaar te maken. Mogelijks  wordt een bankgarantie via een in België erkende bankinstelling gevraagd die moet dienen als onderpand bij niet betaling of rouwkoop.
 15. Bij niet afhalen of niet betaling van toegewezen loten kan BVBA Kunst in de kerk de koper aansprakelijk stellen wegens contractbreuk en het lot opnieuw te koop aan te bieden, onmiddellijk of tijdens een latere veiling of onderhands waarbij een eventueel nadelig verschil in de latere verkoopprijs door de rouwkoper zal dienen te worden betaald zonder dat deze evenwel recht heeft op een gebeurlijke bonus.
  Indien vereist wordt het lot in bewaring gegeven, verzekerd en getransporteerd op kosten van de rouwkoper.
 16. Alle kopers en verkopers worden geacht kennis te hebben genomen van deze voorwaarden waarmee zij zich akkoord verklaren
 17. In alle geschillen van welke aard dan ook geldt alleen het Belgisch recht en is enkel de Rechtbank van Gent bevoegd.

 Transport:
We kunnen instaan voor het versturen van de meeste objecten. Aarzel niet om contact op te nemen voor de mogelijkheid tot versturen en de prijs ervan.
Voor grotere leveringen graag contact opnemen met een transportfirma.