Inbrengvoorwaarden

1. De verkoper garandeert aan Maison Jules én aan de koper:

Dat hij eigenaar is van de in consignatie gegeven goederen en voldoende gemachtigd is de goederen te mogen verkopen.

Dat hij alle inlichtingen betreffende afkomst, eigendom, authenticiteit en toestand van de goederen aan Maison Jules zal meedelen.

2. De verkoper verklaart Maison Jules van alle verantwoordelijkheid van welke aard ook te ontslaan bij verkoop in veiling of na veiling van de door hem ingebrachte goederen. De verkoper zal Maison Jules volledig schadeloos stellen in geval van klachten of betwistingen omtrent de in opdracht geveilde of te veilen goederen. Maken de ingebrachte goederen deel uit van een diefstal of zijn ze onderhevig aan een (hangende) gerechtelijke beslissing, dan blijft de inbrenger altijd verantwoordelijk voor de terugbetaling van de netto opbrengst uit verkoop ervan.

3. Alle goederen worden aanvaard zonder limietprijs, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Maison Jules aanvaardt geen reserveprijzen voor stukken lager geschat dan 500 euro. Deze worden verkocht zonder reserveprijs. Maison Jules heeft het recht loten te combineren en/of te splitsen en/of deze naar een latere veilingdatum te verplaatsen. Tenzij anders en expliciet schriftelijk overeengekomen kunnen loten die niet in aanmerking komen voor de veiling buiten veiling verkocht worden. Dit zonder reserveprijs of aan de minimumprijs genoteerd op de consignatiebon.

4. Geen enkel voorwerp ingeschreven voor veiling kan door de verkoper worden teruggenomen. De voorwerpen worden onherroepelijk verkocht aan de laatste bieder. Indien, na akkoord van Maison Jules, toch voorwerpen voor de veiling uit veiling genomen zouden worden is een vergoeding voor stockage en verzekering van 25 euro per lot en per week te rekening vanaf de datum consignatiebon/ophaling.

5. Het aanvaarden van goederen verplicht Maison Jules er niet toe om deze te verkopen of in veiling aan te bieden.

6. De schatting van een object is een prijs die Maison Jules bij benadering denkt te bereiken. Deze prijs is dus enkel en alleen een opinie. Onderhavig document geldt als basisovereenkomst en is bijgevolg niet geldig als expertiseverslag.

7. De inbrenger betaalt bij verkoop op veiling een commissie van 20 % op de hamerprijs (25% voor meubelen).

8. De inbrenger wordt 5 tot 6 weken na de veilingdatum uitbetaald, en dit op voorwaarde dat de koper de goederen volledig heeft betaald.

9. Onverkochte goederen dienen binnen de 21 dagen na veilingdatum opgehaald te worden door de inbrenger. Daarna wordt een stockagekost à rato van 5 euro/dag/lot aangerekend. Maison Jules behoudt zich het recht voor de gemaakte (stockage)kosten voor niet tijdig afgehaalde stukken te recupereren van de inbrenger bij onderhandse verkoop van de stukken of na het opnieuw in veiling brengen ervan wanneer de kost van stockage groter is/wordt dan de waarde van het goed. In beide gevallen zonder reserveprijs.

10. Maison Jules heeft het recht om onverkochte goederen al dan niet opnieuw in veiling te brengen of ze onderhands te verkopen na veiling aan de minimum overeengekomen reserveprijs of een overeengekomen prijs met de verkoper. Indien de inbrenger dit niet wenst, dan moet hij dit aan Maison Jules onmiddellijk schriftelijk bekend maken na de veiling. Bij het opnieuw in veiling brengen wordt geen reserveprijs meer gehanteerd.

11. Elk stuk is na afgifte door de inbrenger en dit tot het moment van toewijzing opgenomen in de verzekeringspolis van Maison Jules. Hiervoor en hierna vervalt elke verantwoordelijkheid voor verlies of beschadiging voor Maison Jules. Beschadiging als gevolg van een slechte conservering of desintegratie van het object, vallen onder de verantwoordelijkheid van de inbrenger.

12. Alle geschillen worden beslecht door de rechtbank van Gent.