Verkoopsvoorwaarden

De veiling wordt georganiseerd door BV Kunst in de kerk, veilinghuis Maison Jules

Adres: Heilig Kruisplein 10, 9040 Sint-Amandsberg, België

BTW BE 0536.371.693

Bankrekening ING BE09 3631 2154 2757

Email: [email protected]

Gelieve er nota van te nemen dat voor iedere verkoop BV Kunst in de kerk (veilinghuis Maison Jules) in het algemeen optreedt als lasthebber van de verkopers. Iedere tot stand gekomen verkoop resulteert in een rechtstreekse overeenkomst tussen de koper en de verkoper.

1. De veiling geschiedt per opbod volgens de in België gebruikelijke voorwaarden.

2. De betaling dient te gebeuren uiterlijk de vijfde werkdag na de laatste veilingdag. Bedragen vanaf  3.000 € kunnen enkel betaald  worden door overschrijving op onze rekening of betaling met een kaart (enkel Maestro geen kredietkaarten). Voor betalingen per bankoverschrijving dient de koper ervoor te zorgen dat wij het netto bedrag ontvangen en dus geen bankkosten ten onze laste gelegd worden. 

Indien niet betaald binnen de vijfde werkdag na de laatste veiling dag kunnen een rappelkost van 25€ en stockagekosten aangerekend worden (zie punt 15).

3. Wijze van bieden:  het bieden  verloopt volgens de volgende stappen:

0-50 Euro: + 5 Euro

50-100 Euro: + 10 Euro

100-300 Euro: + 20 Euro

300-700 Euro: + 50 Euro

700-2000 Euro: + 100 Euro

2000-5000 Euro: + 200 Euro

>5000 Euro: + 500 Euro

4. De veilingkosten bedragen 26%. Voor online biedingen bedraagt de commissie 29 – 31%. Daarboven komt er een administratiekost van 3 euro per lot. De commissie dient door de koper voldaan te worden

5. De goederen worden verkocht in de staat waarin ze zich bevinden op het ogenblik van de toeslag.

6. Alle inlichtingen, hetzij schriftelijk (catalogus conditierapporten), hetzij digitaal, hetzij mondeling door ons verstrekt, zijn louter informatief en niet bindend. Ze zijn enkel een opinie en worden naar best vermogen verstrekt. De afwezigheid van enige verwijzing naar de conditie van een lot houdt niet in dat het object in goede staat verkeert of vrij is van beschadigingen, gebreken of restauraties. Van de koper wordt verondersteld dat hij zich gedurende de kijkdagen of bezoek na afspraak, die veilinghuis Maison Jules (BV Kunst in de kerk) organiseert voorafgaand aan elke veiling, zich persoonlijk vergewist van de staat, de aard, de datering, kortom de algehele toestand van de goederen. Derhalve zal na de toewijzing geen enkele klacht aanvaard worden.

7. Veilinghuis Maison Jules heeft ten alle tijde het recht tijdens de veiling een bod te weigeren, de boden te laten verlopen naar eigen goeddunken, een lot onder voorbehoud toe te wijzen, een lot aangemeld in de catalogus niet ter veiling te brengen, loten te combineren of de volgorde van de te veilen werken te wijzigen.

8. Elke bezoeker is aansprakelijk voor de schade die hij aan de tentoongestelde voorwerpen en loten aanbrengt, ook wanneer dit toevallig en/of onvrijwillig gebeurt. Ook de bepalingen van artikel 2280 van het Burgerlijk Wetboek zijn op deze openbare verkoping van toepassing.

9. Na de toewijzing is iedereen verantwoordelijk voor zijn eigen goed. Het goed wordt overgedragen in de staat waarin het zich bij de toewijzing bevindt, met alle zichtbare en verborgen gebreken. Het goed wordt na toewijzing met de meeste zorg bewaard. De koper dient echter alle nuttige maatregelen te nemen tot bewaring van het goed. Hij kan een erkend transporteur vragen de goederen op te halen en te leveren of hij kan beroep doen op de tussenkomst van Maison Jules voor transport door derden. Vanaf de toewijzing blijven de goederen nog enkel ter plaatse op risico en ten laste van de koper, die alleen verantwoordelijk is voor het door hem aangekochte goed. Tijdens of na de veiling worden geen goederen afgegeven tenzij de veilingmeester dit anders vermeld.

10. Elke koper dient zich te identificeren. Een biednummer kan verkregen worden tijdens de kijkdagen en voor de veiling. De identificatie houdt in dat we een kopie nemen van uw identiteitsbewijs en/of u uw persoonlijke contactgegevens aan ons overmaakt (naam, email, telefoonnummer)

11. Men wordt verondersteld te kopen voor eigen rekening. Het uitbrengen van een bod is bindend. De veilingmeester heeft het recht biedingen te weigeren, de volgorde van de loten te wijzigen, loten terug te trekken of loten te combineren.

12. Terugbetaling: In geval om welke reden ook, BV Kunst in de kerk – veilinghuis Maison Jules gehouden is tot terugbetaling van de aan hem reeds betaalde gelden, zal hierop hoegenaamd geen intrest kunnen worden aangerekend. Indien de goederen verzonden werden zullen de kosten hiervan niet terug gevorderd kunnen worden.

13. Bij betwisting, tijdens de veiling, van welke aard dan ook is alleen de werkende gerechtsdeurwaarder bevoegd de geschillen terstond te beslechten. Tegen zijn beslissing is geen verhaal mogelijk.

14. Voor originele kunst, waarvan de auteur hetzij een levende kunstenaar is (uit de E.U.) hetzij gedurende 70 jaar na het jaar van zijn/haar overlijden, is een volgrecht van 4% verschuldigd op de hamerprijs vanaf € 2.000.

15. Afhaling of levering van de gekochte goederen is enkel na volledige betaling mogelijk. Afhaaldata worden tijdens de veiling meegedeeld. Goederen die niet op deze afhaalmomenten worden afgehaald of waar geen schriftelijke afspraak gemaakt is voor levering zijn onderhevig aan een stockagekost van 12.1 euro per week per lot. Het veilinghuis kan de gekochte goederen verkopen indien deze werden betaald doch niet werden afgehaald en indien de stockagekost hoger is/wordt dan de waarde van de aangekochte goederen.

16. De veilinghouder kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele slechte internet- en of telefoonverbindingen en alle gevolgen daaruit voortvloeiend en, evenmin voor de onbereikbaarheid van de kopers via door hen opgegeven telefoonnummer(s). Het veilinghuis kan ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor het al dan niet toewijzen van een lot door een administratieve fout. Indien dit uitzonderlijk zou gebeuren wordt de klant, zelf na bevestiging door het systeem, hiervan verwittigd.

17. Buitenlandse kopers dienen uiterlijk twee dagen voor de veiling hun volledige identiteit aan ons kenbaar te maken. Mogelijks  wordt een bankgarantie via een in België erkende bankinstelling gevraagd die moet dienen als onderpand bij niet betaling of rouwkoop.

18. Bij niet afhalen of niet betaling van toegewezen loten kan BV Kunst in de kerk de koper aansprakelijk stellen wegens contractbreuk en het lot opnieuw te koop aan te bieden, onmiddellijk of tijdens een latere veiling of onderhands te verkopen waarbij een eventueel nadelig verschil in de latere verkoopprijs door de rouwkoper zal dienen te worden betaald zonder dat deze evenwel recht heeft op een gebeurlijke bonus.

Indien vereist wordt het lot in bewaring gegeven, verzekerd en getransporteerd op kosten van de rouwkoper.

19. Maison Jules kan voorzien in het transport van de goederen via een lokale transporteur of Fedex/BPOST. Het verpakken van de goederen gebeurt met de grootste zorg maar de koper blijft verantwoordelijk voor gebeurlijke schade of verlies vanaf het moment van aankoop tot het moment van levering. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om al dan niet te zorgen voor een verzekering ter dekking van mogelijke schade of verlies vanaf het moment van aankoop. De minimumkost voor verpakking en verzending bedraagt 50 euro (verpakking kartonnen doos) of 75 euro (verpakking houten kist) + 21% BTW. Juiste prijsopgave dient te gebeuren vooraf aan de veiling.

20. Alle kopers en verkopers worden geacht kennis te hebben genomen van deze voorwaarden waarmee zij zich akkoord verklaren

21. In alle geschillen van welke aard dan ook geldt alleen het Belgisch recht en is enkel de Rechtbank van Gent bevoegd.

Transport:

Gelieve contact op te nemen voor de mogelijkheid tot verzenden en de prijs ervan.